O2

catech catech @catech Telefónica O2 Czech Republic, a.s. techzona.cz/catech 0 121